Hepdäniň gowulary
Ýaglar
  • Ýaglar
  • Filterlar
  • Tormoz kolodkalar

LIQUI MOLY SUPER LEICHTLAUF (9505) 10W-40

520 TMT
Benzin we dizel hereketlendirijileri üçin ýokary hilli sintetiki hereketlendiriji ýagy, turbo geçirijisi ýok. Uzaldylan nebit zeýkeş aralyklary bolan awtoulaglarda we ýeňil awtoulaglarda ulanmak üçin niýetlenendir. Häzirki zaman Kwant goşundylary iň ýokary örtük goragyny we agyr iş şertlerinde hereketlendiriji bölekleriniň ajaýyp arassalygyny üpjün edýär. Sintetiki esas, aşa pes howadan başlamagy aňsat kepillendirýär we ýokary temperaturada artykmaç ýüklere garşy durmaga mümkinçilik berýär. Tygşytly hereketlendirijiniň işlemegine kömek edýär.

Motor ýagy ALPINE TS 10W-40

371 TMT
“Alpine® TS 10W-40” ýarym sintetiki pes ýapyşykly kyn şertlere çydamly motor ýagy. SAE 10W-40 ýapyşyklyk derejesi, esasy düzümi häzirki zaman arassalaýyş tehnologiýasynyň esasy ýaglarynyň we sintetiki komponentleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär. Esasy ýag formulasy we öňe gitmäge çydamly ýelimlilik görkezijisi, tutuş ömrüň dowamynda görkezilen ýapyşyk derejesini saklaýar. Bu hereketlendiriji ýagynyň könelmegi, iň ýokary rugsat berlen wagtyň dowamynda netijeli gözegçilikde saklanýar we gowy netije berýär . Antioksidantlar we arassalaýjy goşundylar goýumlaryň we klapanlaryň arassa bolmagynyň öňüni alýar, pes tempraturalylygy saklaýar. Dwigateldäki sürtülme ýitgileriniň azalmagy sebäpli ep-esli ýangyç tygşytlanýar, şeýlelik bilen daşky gurşawa düşýän ýük azalýar. Buglanmak ýitgilerini azaltmak bilen, klapanlardaky uglerodyň we lak emele gelmeginiň öňüni alýar. Pistonlar we porşen halkalary arassa saklanýar.

Motor ýagy ELF EVOLUTION 700 ST 10W-40

529 TMT
Ýolagçy awtoulaglarynyň dizel we benzin hereketlendirijileri üçin ýörite düzülen ýarym sintetik motor ýagy. Şeýle-de bolsa, öndürijiniň pikiriçe, bu marka kiçi ýük awtoulaglary ýa-da mikroawtobuslar üçin hem amatly. Göni sanjym dwigatellerinde ulanmak talaplaryna laýyk gelýär. 10w-40 ýapyşyklyk derejesi gowy suwuklygy görkezýär, bu bolsa öz gezeginde ýangyç tygşytlylygyna we sowuk sowuk başlamagyna kömek edýär.

Motor ýagy MOBIL SUPER 2000 10W-40

468 TMT
Mobil Super 2000 ýagy senagatda subut edildi, şonuň üçin ulagyňyzdan isleýän ýerine ýetirijiligiňizi alyp bilersiňiz. Mobil Super 2000 X1 10W-40 ýagy -çökündileriň öňüni almak, -dwigateliň arassalygyny üpjün etmek, -ýokary temperaturadan goramak we saklamak, -sowuk başlangyç görkezijisini üpjün etmek, ýaly hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Motor ýagy MOBIL SUPER PREMIUM 10W-40

390 TMT
“Mobil Super” ýaglary senagatda subut edildi, şonuň üçin ulagyňyzdan isleýän ýerine ýetirijiligiňizi alyp bilersiňiz. “Mobil Super X1 10W-40” üpjün edýär: • Çökündileriň öňüni almak • Dwigateliň ýokary arassalygyny saklaýar temperaturanyň ýokarlanmagyny saklaýar Ajaýyp örtük goragy sowuk tempraturanyň saklanmagyny üpjün edýär “Mobil Super ” ýaglary senagatda subut edildi, şonuň üçin ulagyňyzdan isleýän ýerine ýetirijiligiňizi alyp bilersiňiz. “Mobil Super 10W-40” üpjün edýär: • Çökündileriň öňüni almak • Dwigateliň ýokary arassalygyny saklaýar temperaturanyň ýokarlanmagyny saklaýar Ajaýyp örtük goragy sowuk tempraturanyň saklanmagyny üpjün edýär

Motor ýagy MOTUL 4100 TURBOLIGHT 10W-40

481 TMT
ESTER Core® tehnologiýasy esasynda döredilen 100% sintetiki ýaryş awtoulaglar üçin motor ýagy. Awtoulag ýaryşlarynyň iň abraýly toparlary üçin tehniki hyzmatdaşlygyň üsti bilen MOTUL Racing we Sport awtoulaglary üçin hem köp sanly çalgy ýagyny döretdi. 300V motorsport liniýasynda, ýokary temperatura sebäpli könelmekden, nebit basyşynyň peselmeginden we okislenmeginden ýokary derejede goramak dwigatelleriň işleýşini gowulandyrýar. Awtoulagyň kuwwatlylygyny we hereketlendirijini goraýar. Orta we ýokary hereketlendirijini eretýär. Ulanyş görnüşi: Çydamlylyk - Rally - GT - Bu taryhy ýaryş awtoulagydyr.

Motor ýagy RHEINOL 10W-40

455 TMT
Örän iş şertlerinde hereketlendirijiniň diwarlarynda durnukly ýag plyonkasyny goramak Rheinol 10W40 ýolagçy awtoulaglarynyň we awtoulaglaryň, agyr ýük awtoulaglarynyň garyşyk flotlarynda dizel hereketlendirijileriniň ähli görnüşlerinde ulanylýar, esasanam, uzak aralyga niýetlenen turbo görnüşli hereketlendirijileriň ýa-da katalitik öwrüjiler bilen ýokary güýçli hereketlendirijileriň iň soňky dizaýnlary üçin örän laýyk gelýär.

Motor ýagy ROLF DYNAMIC SJ/CF 10W-40

273 TMT
Arassalanan mineral we sintetiki esasy ýaglara we ýokary öndürijilikli goşundy paketine esaslanýan ýokary hilli ýarym sintetiki motor ýagy. Dwigateliň arassalygyny we ömrüniň dowamynda goragyny üpjün etmek üçin palçyk, lak we palçyk gurulmagynyň öňüni alýar. Geýimlere garşy häsiýetler, sürtýän hereketlendirijiniň ähli böleklerini könelmekden ygtybarly goraýar. Ýolagçy awtoulaglarynyň benzin we dizel hereketlendirijilerinde, şol sanda turbo görnüşli hereketlendirijilerde ulanmak üçin niýetlenendir. Möwsümleýin ulanmak üçin.
TÄZE GELEN HARYTLAR
Sea Horse markasy
  • Sea Horse markasy
  • Lampalar

Antifriz SEA HORSE Gök -40

23 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

Antifriz SEA HORSE Gök -40

92 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

Antifriz SEA HORSE Gyzyl -40

92 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Gyzyl sowadyjy poslama ýygnanýan ýerlerde konsentratlar, karboksilat birleşmeleri we etilen glikol bolup, ýylylygyň gowy ýaýramagyny üpjün edýär.

Antifriz SEA HORSE Gyzyl -40

23 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Gyzyl sowadyjy poslama ýygnanýan ýerlerde konsentratlar, karboksilat birleşmeleri we etilen glikol bolup, ýylylygyň gowy ýaýramagyny üpjün edýär.

Antifriz SEA HORSE Ýaşyl -40

92 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

Antifriz SEA HORSE Ýaşyl -40

23 TMT
Antifriz SEAHORSE - Minus 40 ° C çenli daşky gurşaw temperaturalarynda islendik häzirki zaman awtoulag sowadyş ulgamlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.
Kategoriýalarda saýlananlar
Salfetkalar we gubkalar
  • Salfetkalar we gubkalar
  • Polirol we şampunlar
  • Troslar

Gubka Polen

10 TMT
Bedeni, içerki we beýleki durmuş enjamlaryny ýuwmak üçin gubka.

Trýapka Aion plas chamois 101

12 TMT
Kauçuk köpükden ýasalan mata (ulanylandan soň çygly saklaň)

Trýapka Kendtry

41 TMT
Maşyny ýuwmak üçin süetli mata, çyglylygy gowy siňdirýär, çyzyklary galdyrmaýar we yzlary galdyrmaýar.

Trýapka Kumo delfin

20 TMT
Aýna we salon üçin ýumşak süýümli mata. Zolaklary goýmaýar we çyglylygy gowy siňdirýär.

Trýapka La cadeau synthetic chamois leather

54 TMT
Maşyny ýuwmak üçin süetli mata, çyglylygy gowy siňdirýär, çyzyklary galdyrmaýar we yzlary galdyrmaýar.

Trýapka La cadeau uly genuine chamois leather

54 TMT
Maşyny ýuwmak üçin süetli mata, çyglylygy gowy siňdirýär, çyzyklary galdyrmaýar we yzlary galdyrmaýar.
dostavka-tm

Mugt eltip bermek

100 manatdan ýokary

garantii-tm

Kepillikler

Aýratyn kepillik şertleri

svyaz-tm

ELMYDAMA ULGAMDA

Soraglara jogap bermäge taýýar

kart-tm

KABUL EDÝARIS

Nagt we kart arkaly tölegleri